تلفن تماس:  04135595050
قیمت محصولات : ��������
1400/11/02
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
آرشیو
1
3*3
16,750 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
2.5*5
17,900 تومان
  200 نامشخص
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
7*8
15,600 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
6*8
15,600 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
5*7.5
17,300 تومان
  نامشخص
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
6*7.5
16,300 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
10*10
15,550 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
8*10
15,650 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
7*10
15,650 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
8*8
15,500 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
7*7
15,800 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
6*7
15,600 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
5*7
16,100 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
6*6
15,500 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
5*6
15,500 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
4*6
16,900 تومان
  100 نامشخص
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
3*6
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
5*5
15,500 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
4*5
15,550 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
3*5
15,850 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
5*4.5
16,650 تومان
  نامشخص
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
4*4.5
16,750 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
3*4.5
16,850 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
4*4
15,750 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
3*4
16,500 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
4*3.5
16,150 تومان
  نامشخص
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
4*3
17,300 تومان
  نامشخص
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
4*2.5
15,950 تومان
  ثابت
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
31
3*2.5
0 تومان
  نامشخص
1400/11/02
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
تماس از طریق واتساپ و تلگرام