تلفن تماس:  04135595050
قیمت محصولات : نبشی
1400/09/16
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
آرشیو
1
2.5*5
17,900 تومان
  200 نامشخص
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
2
7*8
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
3
6*8
16,900 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
4
5*7.5
17,500 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
5
6*7.5
17,500 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
6
10*10
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
7
8*10
16,900 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
8
7*10
16,900 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
9
8*8
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
10
7*7
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
11
6*7
16,900 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
12
5*7
17,300 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
13
6*6
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
14
5*6
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
15
4*6
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
16
3*6
17,100 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
17
6*5
17,500 تومان
  200 نامشخص
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
18
5*5
16,600 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
19
4*5
16,700 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
20
3*5
17,000 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
21
5*4.5
17,600 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
22
4*4.5
17,700 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
23
3*4.5
17,800 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
24
4*4
16,900 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
25
3*4
17,600 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
26
2.5*4
0 تومان
  نامشخص
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
27
4*3.5
17,200 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
28
4*3
17,300 تومان
  نامشخص
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
29
4*2.5
17,200 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
30
3*2.5
0 تومان
  نامشخص
1400/09/16
فولاد ناب تبريز
فولاد ناب تبريز
تماس از طریق واتساپ و تلگرام