تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت محصول : ������������
1400/11/03

نوسان   ������������ در یک نگاه

قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/11/02 قیمت: 14900 تومان 

 تاریخ: 1400/10/30 قیمت: 14900 تومان 

 تاریخ: 1400/10/29 قیمت: 14900 تومان 

 تاریخ: 1400/10/28 قیمت: 14900 تومان 

 تاریخ: 1400/10/27 قیمت: 14900 تومان 

 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 14900 تومان 

 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 15000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/21 قیمت: 15000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/20 قیمت: 15000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/19 قیمت: 15000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/14 قیمت: 15000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15200 تومان 

 تاریخ: 1400/10/12 قیمت: 15400 تومان 

 تاریخ: 1400/10/07 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/05 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/04 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/02 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/01 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 15600 تومان 

 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 15600 تومان 

 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 15600 تومان 

 تاریخ: 1400/09/27 قیمت: 15600 تومان 

 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 15600 تومان 

 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 15600 تومان 

 تاریخ: 1400/09/23 قیمت: 15800 تومان 

 تاریخ: 1400/09/22 قیمت: 15800 تومان 

 تاریخ: 1400/09/21 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/11/02 قیمت: 14900 تومان 

 تاریخ: 1400/10/30 قیمت: 14900 تومان 

 تاریخ: 1400/10/29 قیمت: 14900 تومان 

 تاریخ: 1400/10/28 قیمت: 14900 تومان 

 تاریخ: 1400/10/27 قیمت: 14900 تومان 

 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 14900 تومان 

 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 15000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/21 قیمت: 15000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/20 قیمت: 15000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/19 قیمت: 15000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/14 قیمت: 15000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15200 تومان 

 تاریخ: 1400/10/12 قیمت: 15400 تومان 

 تاریخ: 1400/10/07 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/05 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/04 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/02 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/01 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 15600 تومان 

 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 15600 تومان 

 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 15600 تومان 

 تاریخ: 1400/09/27 قیمت: 15600 تومان 

 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 15600 تومان 

 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 15600 تومان 

 تاریخ: 1400/09/23 قیمت: 15800 تومان 

 تاریخ: 1400/09/22 قیمت: 15800 تومان 

 تاریخ: 1400/09/21
بازه زمانی مورد خود را انتخاب نمایید
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
سایز 14 تا 32
15,100 تومان
  200 افزایش
1400/11/02
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
2
سایز 14 تا 32
14,900 تومان
  ثابت
1400/10/30
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
3
سایز 14 تا 32
14,900 تومان
  ثابت
1400/10/29
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
4
سایز 14 تا 32
14,900 تومان
  ثابت
1400/10/28
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
5
سایز 14 تا 32
14,900 تومان
  ثابت
1400/10/27
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
6
سایز 14 تا 32
14,900 تومان
  ثابت
1400/10/26
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
7
سایز 14 تا 32
14,900 تومان
  100 کاهش
1400/10/25
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
8
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  ثابت
1400/10/22
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
9
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  ثابت
1400/10/21
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
10
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  ثابت
1400/10/20
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
11
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  ثابت
1400/10/19
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
12
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  ثابت
1400/10/18
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
13
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  ثابت
1400/10/15
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
14
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  ثابت
1400/10/14
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
15
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  200 کاهش
1400/10/13
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
16
سایز 14 تا 32
15,200 تومان
  ثابت
1400/10/12
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
17
سایز 14 تا 32
15,400 تومان
  100 کاهش
1400/10/07
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
18
سایز 14 تا 32
15,500 تومان
  ثابت
1400/10/05
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
19
سایز 14 تا 32
15,500 تومان
  ثابت
1400/10/04
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
20
سایز 14 تا 32
15,500 تومان
  ثابت
1400/10/02
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
21
سایز 14 تا 32
15,500 تومان
  ثابت
1400/10/01
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
22
سایز 14 تا 32
15,500 تومان
  100 کاهش
1400/09/30
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
23
سایز 14 تا 32
15,600 تومان
  ثابت
1400/09/29
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
24
سایز 14 تا 32
15,600 تومان
  ثابت
1400/09/28
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
25
سایز 14 تا 32
15,600 تومان
  ثابت
1400/09/27
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
26
سایز 14 تا 32
15,600 تومان
  ثابت
1400/09/25
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
27
سایز 14 تا 32
15,600 تومان
  ثابت
1400/09/24
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
28
سایز 14 تا 32
15,600 تومان
  200 کاهش
1400/09/23
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
29
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  ثابت
1400/09/22
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
30
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  180 کاهش
1400/09/21
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
31
سایز 14 تا 32
15,980 تومان
  ثابت
1400/09/18
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
32
سایز 14 تا 32
15,980 تومان
  ثابت
1400/09/17
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
33
سایز 14 تا 32
15,980 تومان
  ثابت
1400/09/16
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
34
سایز 14 تا 32
15,980 تومان
  70 کاهش
1400/09/15
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
35
سایز 14 تا 32
16,050 تومان
  130 افزایش
1400/09/14
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
36
سایز 14 تا 32
15,920 تومان
  120 افزایش
1400/09/13
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
37
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  ثابت
1400/09/11
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
38
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  200 کاهش
1400/09/10
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
39
سایز 14 تا 32
16,000 تومان
  150 کاهش
1400/09/09
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
40
سایز 14 تا 32
16,150 تومان
  ثابت
1400/09/08
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
41
سایز 14 تا 32
16,150 تومان
  200 کاهش
1400/09/07
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
42
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/09/06
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
43
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/09/04
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
44
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/09/03
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
45
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/09/02
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
46
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/09/01
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
47
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/08/30
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
48
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/08/29
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
49
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/08/27
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
50
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/08/26
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
51
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  100 کاهش
1400/08/25
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
52
سایز 14 تا 32
16,450 تومان
  ثابت
1400/08/24
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
53
سایز 14 تا 32
16,450 تومان
  ثابت
1400/08/23
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
54
سایز 14 تا 32
16,450 تومان
  100 کاهش
1400/08/22
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
55
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/19
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
56
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/18
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
57
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  150 افزایش
1400/08/17
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
58
سایز 14 تا 32
16,400 تومان
  ثابت
1400/08/16
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
59
سایز 14 تا 32
16,400 تومان
  150 کاهش
1400/08/15
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
60
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/13
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
61
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/12
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
62
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/11
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
63
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/10
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
64
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/09
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
65
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  250 کاهش
1400/08/08
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
66
سایز 14 تا 32
16,800 تومان
  ثابت
1400/08/06
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
67
سایز 14 تا 32
16,800 تومان
  ثابت
1400/08/05
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
68
سایز 14 تا 32
16,800 تومان
  ثابت
1400/08/04
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
69
سایز 14 تا 32
16,800 تومان
  200 افزایش
1400/08/03
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
70
سایز 14 تا 32
16,600 تومان
  400 افزایش
1400/08/01
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
71
سایز 14 تا 32
16,200 تومان
  ثابت
1400/07/29
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
72
سایز 14 تا 32
16,200 تومان
  ثابت
1400/07/28
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
73
سایز 14 تا 32
16,200 تومان
  50 افزایش
1400/07/27
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
74
سایز 14 تا 32
16,150 تومان
  450 افزایش
1400/07/26
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
75
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  100 نامشخص
1400/07/25
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
76
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  100 افزایش
1400/07/24
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
77
سایز 14 تا 32
15,600 تومان
  ثابت
1400/07/22
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
78
سایز 14 تا 32
15,600 تومان
  ثابت
1400/07/21
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
79
سایز 14 تا 32
15,600 تومان
  ثابت
1400/07/20
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
80
سایز 14 تا 32
15,600 تومان
  ثابت
1400/07/19
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
81
سایز 14 تا 32
15,600 تومان
  ثابت
1400/07/18
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
82
سایز 14 تا 32
15,600 تومان
  100 کاهش
1400/07/17
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
83
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  ثابت
1400/07/12
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
84
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  ثابت
1400/07/11
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
85
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  50 افزایش
1400/07/10
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
86
سایز 14 تا 32
15,650 تومان
  250 افزایش
1400/07/08
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
87
سایز 14 تا 32
15,400 تومان
  200 افزایش
1400/07/07
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
88
سایز 14 تا 32
15,200 تومان
  350 افزایش
1400/07/06
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
89
سایز 14 تا 32
14,850 تومان
  ثابت
1400/07/04
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
90
سایز 14 تا 32
14,850 تومان
  150 کاهش
1400/07/03
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
91
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  ثابت
1400/07/01
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
92
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  600 کاهش
1400/06/31
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
93
سایز 14 تا 32
15,150 تومان
  350 افزایش
1400/06/29
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
94
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  300 کاهش
1400/06/27
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
95
سایز 14 تا 32
16,200 تومان
  200 کاهش
1400/06/21
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
96
سایز 14 تا 32
16,600 تومان
  ثابت
1400/06/16
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
97
سایز 14 تا 32
17,000 تومان
  ثابت
1400/06/15
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
98
سایز 14 تا 32
17,000 تومان
  100 کاهش
1400/06/14
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
99
سایز 14 تا 32
17,200 تومان
  ثابت
1400/06/11
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
100
سایز 14 تا 32
17,200 تومان
  450 کاهش
1400/06/10
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
101
سایز 14 تا 32
17,650 تومان
  ثابت
1400/06/09
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
102
سایز 14 تا 32
17,750 تومان
  200 کاهش
1400/06/07
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
103
سایز 14 تا 32
17,750 تومان
  200 کاهش
1400/06/07
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
104
سایز 14 تا 32
17,750 تومان
  200 افزایش
1400/06/07
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
105
سایز 14 تا 32
17,950 تومان
  ثابت
1400/06/06
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
106
سایز 14 تا 32
17,950 تومان
  ثابت
1400/06/03
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
107
سایز 14 تا 32
17,950 تومان
  ثابت
1400/06/02
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
108
سایز 14 تا 32
17,950 تومان
  100 افزایش
1400/06/01
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
109
سایز 14 تا 32
17,850 تومان
  550 افزایش
1400/05/31
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
110
سایز 14 تا 32
17,300 تومان
  ثابت
1400/05/21
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
111
سایز 14 تا 32
17,300 تومان
  100 افزایش
1400/05/20
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
112
سایز 14 تا 32
17,200 تومان
  100 افزایش
1400/05/19
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
113
سایز 14 تا 32
17,100 تومان
  کاهش
1400/05/18
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
114
سایز 14 تا 32
17,200 تومان
  100 کاهش
1400/05/17
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
115
سایز 14 تا 32
17,200 تومان
  100 کاهش
1400/05/16
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
116
سایز 14 تا 32
17,300 تومان
  300 کاهش
1400/05/14
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
117
سایز 14 تا 32
17,600 تومان
  ثابت
1400/05/13
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
118
سایز 14 تا 32
17,600 تومان
  ثابت
1400/05/12
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
119
سایز 14 تا 32
17,700 تومان
  ثابت
1400/05/11
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
120
سایز 14 تا 32
17,600 تومان
  ثابت
1400/05/11
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
121
سایز 14 تا 32
17,600 تومان
  100 افزایش
1400/05/10
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
122
سایز 14 تا 32
17,500 تومان
  200 افزایش
1400/05/09
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
123
سایز 14 تا 32
17,300 تومان
  ثابت
1400/05/06
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
124
سایز 14 تا 32
17,300 تومان
  200 افزایش
1400/05/04
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
125
سایز 14 تا 32
17,100 تومان
  200 افزایش
1400/05/03
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
126
سایز 14 تا 32
16,900 تومان
  200 کاهش
1400/05/02
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
127
سایز 14 تا 32
17,100 تومان
  ثابت
1400/04/29
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
128
سایز 14 تا 32
17,100 تومان
  200 کاهش
1400/04/28
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
129
سایز 14 تا 32
17,300 تومان
  ثابت
1400/04/27
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
130
سایز 14 تا 32
17,300 تومان
  ثابت
1400/04/26
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
131
سایز 14 تا 32
17,500 تومان
  ثابت
1400/04/22
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
132
سایز 14 تا 32
17,500 تومان
  ثابت
1400/04/21
آذرفولاد امين
آذرفولاد امين
تماس از طریق واتساپ و تلگرام