تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت محصول : ������������
1400/11/03

نوسان   ������������ در یک نگاه

قیمت: 15050 تومان 

 تاریخ: 1400/11/02 قیمت: 14950 تومان 

 تاریخ: 1400/10/30 قیمت: 14950 تومان 

 تاریخ: 1400/10/29 قیمت: 14950 تومان 

 تاریخ: 1400/10/28 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/10/27 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/10/21 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/10/20 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/10/19 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15180 تومان 

 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15180 تومان 

 تاریخ: 1400/10/14 قیمت: 15180 تومان 

 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15180 تومان 

 تاریخ: 1400/10/12 قیمت: 15400 تومان 

 تاریخ: 1400/10/07 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/05 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/04 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/02 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/01 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 15620 تومان 

 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 15620 تومان 

 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 15620 تومان 

 تاریخ: 1400/09/27 قیمت: 15620 تومان 

 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 15620 تومان 

 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 15620 تومان 

 تاریخ: 1400/09/23 قیمت: 15800 تومان 

 تاریخ: 1400/09/22 قیمت: 15800 تومان 

 تاریخ: 1400/09/21 قیمت: 15050 تومان 

 تاریخ: 1400/11/02 قیمت: 14950 تومان 

 تاریخ: 1400/10/30 قیمت: 14950 تومان 

 تاریخ: 1400/10/29 قیمت: 14950 تومان 

 تاریخ: 1400/10/28 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/10/27 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/10/21 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/10/20 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/10/19 قیمت: 15100 تومان 

 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15180 تومان 

 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15180 تومان 

 تاریخ: 1400/10/14 قیمت: 15180 تومان 

 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15180 تومان 

 تاریخ: 1400/10/12 قیمت: 15400 تومان 

 تاریخ: 1400/10/07 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/05 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/04 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/02 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/01 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 15620 تومان 

 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 15620 تومان 

 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 15620 تومان 

 تاریخ: 1400/09/27 قیمت: 15620 تومان 

 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 15620 تومان 

 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 15620 تومان 

 تاریخ: 1400/09/23 قیمت: 15800 تومان 

 تاریخ: 1400/09/22 قیمت: 15800 تومان 

 تاریخ: 1400/09/21
بازه زمانی مورد خود را انتخاب نمایید
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
سایز 14 تا 32
15,050 تومان
  100 افزایش
1400/11/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
2
سایز 14 تا 32
14,950 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
3
سایز 14 تا 32
14,950 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
4
سایز 14 تا 32
14,950 تومان
  150 کاهش
1400/10/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
5
سایز 14 تا 32
15,100 تومان
  ثابت
1400/10/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
6
سایز 14 تا 32
15,100 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
7
سایز 14 تا 32
15,100 تومان
  ثابت
1400/10/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
8
سایز 14 تا 32
15,100 تومان
  ثابت
1400/10/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
9
سایز 14 تا 32
15,100 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
10
سایز 14 تا 32
15,100 تومان
  ثابت
1400/10/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
11
سایز 14 تا 32
15,100 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
12
سایز 14 تا 32
15,100 تومان
  80 کاهش
1400/10/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
13
سایز 14 تا 32
15,180 تومان
  ثابت
1400/10/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
14
سایز 14 تا 32
15,180 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
15
سایز 14 تا 32
15,180 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
16
سایز 14 تا 32
15,180 تومان
  ثابت
1400/10/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
17
سایز 14 تا 32
15,400 تومان
  100 کاهش
1400/10/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
18
سایز 14 تا 32
15,500 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
19
سایز 14 تا 32
15,500 تومان
  ثابت
1400/10/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
20
سایز 14 تا 32
15,500 تومان
  ثابت
1400/10/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
21
سایز 14 تا 32
15,500 تومان
  ثابت
1400/10/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
22
سایز 14 تا 32
15,500 تومان
  120 کاهش
1400/09/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
23
سایز 14 تا 32
15,620 تومان
  ثابت
1400/09/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
24
سایز 14 تا 32
15,620 تومان
  ثابت
1400/09/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
25
سایز 14 تا 32
15,620 تومان
  ثابت
1400/09/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
26
سایز 14 تا 32
15,620 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
27
سایز 14 تا 32
15,620 تومان
  ثابت
1400/09/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
28
سایز 14 تا 32
15,620 تومان
  180 کاهش
1400/09/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
29
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  ثابت
1400/09/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
30
سایز 14 تا 32
15,800 تومان
  180 کاهش
1400/09/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
31
سایز 14 تا 32
159,800 تومان
  ثابت
1400/09/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
32
سایز 14 تا 32
159,800 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
33
سایز 14 تا 32
159,800 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
34
سایز 14 تا 32
159,800 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
35
سایز 14 تا 32
159,800 تومان
  60 افزایش
1400/09/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
36
سایز 14 تا 32
159,200 تومان
  170 افزایش
1400/09/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
37
سایز 14 تا 32
15,750 تومان
  250 کاهش
1400/09/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
38
سایز 14 تا 32
16,000 تومان
  ثابت
1400/09/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
39
سایز 14 تا 32
16,000 تومان
  150 کاهش
1400/09/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
40
سایز 14 تا 32
16,150 تومان
  ثابت
1400/09/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
41
سایز 14 تا 32
16,150 تومان
  200 کاهش
1400/09/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
42
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
43
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/09/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
44
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/09/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
45
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
46
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
47
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/08/30
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
48
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/08/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
49
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
50
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
51
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
52
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
53
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
54
سایز 14 تا 32
16,350 تومان
  180 کاهش
1400/08/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
55
سایز 14 تا 32
16,530 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
56
سایز 14 تا 32
16,530 تومان
  ثابت
1400/08/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
57
سایز 14 تا 32
16,530 تومان
  130 افزایش
1400/08/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
58
سایز 14 تا 32
16,400 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
59
سایز 14 تا 32
16,400 تومان
  150 کاهش
1400/08/15
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
60
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
61
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
62
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
63
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
64
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  ثابت
1400/08/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
65
سایز 14 تا 32
16,550 تومان
  300 کاهش
1400/08/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
66
سایز 14 تا 32
16,850 تومان
  ثابت
1400/08/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
67
سایز 14 تا 32
16,850 تومان
  ثابت
1400/08/05
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
68
سایز 14 تا 32
16,850 تومان
  100 افزایش
1400/08/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
69
سایز 14 تا 32
16,750 تومان
  180 افزایش
1400/08/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
70
سایز 14 تا 32
16,750 تومان
  550 افزایش
1400/08/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
71
سایز 14 تا 32
16,200 تومان
  ثابت
1400/07/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
72
سایز 14 تا 32
16,200 تومان
  ثابت
1400/07/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
73
سایز 14 تا 32
16,200 تومان
  ثابت
1400/07/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
74
سایز 14 تا 32
16,200 تومان
  300 افزایش
1400/07/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
75
سایز 14 تا 32
15,900 تومان
  150 افزایش
1400/07/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
76
سایز 14 تا 32
15,750 تومان
  100 افزایش
1400/07/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
77
سایز 14 تا 32
15,650 تومان
  ثابت
1400/07/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
78
سایز 14 تا 32
15,650 تومان
  ثابت
1400/07/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
79
سایز 14 تا 32
15,650 تومان
  50 افزایش
1400/07/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
80
سایز 14 تا 32
15,600 تومان
  ثابت
1400/07/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
81
سایز 14 تا 32
15,600 تومان
  ثابت
1400/07/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
82
سایز 14 تا 32
15,600 تومان
  100 کاهش
1400/07/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
83
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  ثابت
1400/07/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
84
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  ثابت
1400/07/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
85
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  ثابت
1400/07/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
86
سایز 14 تا 32
15,700 تومان
  350 افزایش
1400/07/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
87
سایز 14 تا 32
15,350 تومان
  300 افزایش
1400/07/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
88
سایز 14 تا 32
15,050 تومان
  100 افزایش
1400/07/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
89
سایز 14 تا 32
14,950 تومان
  100 افزایش
1400/07/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
90
سایز 14 تا 32
14,850 تومان
  200 کاهش
1400/07/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
91
سایز 14 تا 32
15,050 تومان
  50 افزایش
1400/07/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
92
سایز 14 تا 32
15,000 تومان
  430 کاهش
1400/06/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
93
سایز 14 تا 32
15,200 تومان
  150 افزایش
1400/06/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
94
سایز 14 تا 32
15,050 تومان
  250 افزایش
1400/06/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
95
سایز 14 تا 32
15,050 تومان
  250 کاهش
1400/06/25
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
96
سایز 14 تا 32
16,600 تومان
  ثابت
1400/06/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
97
سایز 14 تا 32
17,050 تومان
  250 کاهش
1400/06/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
98
سایز 14 تا 32
17,500 تومان
  ثابت
1400/06/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
99
سایز 14 تا 32
17,500 تومان
  20 کاهش
1400/06/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
100
سایز 14 تا 32
17,520 تومان
  130 کاهش
1400/06/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
101
سایز 14 تا 32
17,650 تومان
  300 کاهش
1400/06/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
102
سایز 14 تا 32
17,950 تومان
  ثابت
1400/06/08
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
103
سایز 14 تا 32
17,950 تومان
  ثابت
1400/06/07
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
104
سایز 14 تا 32
17,950 تومان
  ثابت
1400/06/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
105
سایز 14 تا 32
17,950 تومان
  ثابت
1400/06/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
106
سایز 14 تا 32
17,950 تومان
  30 افزایش
1400/06/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
107
سایز 14 تا 32
17,920 تومان
  ثابت
1400/06/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
108
سایز 14 تا 32
17,920 تومان
  20 افزایش
1400/06/01
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
109
سایز 14 تا 32
17,900 تومان
  120 افزایش
1400/05/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
110
سایز 14 تا 32
17,780 تومان
  330 افزایش
1400/05/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
111
سایز 14 تا 32
17,450 تومان
  50 افزایش
1400/05/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
112
سایز 14 تا 32
17,400 تومان
  ثابت
1400/05/24
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
113
سایز 14 تا 32
17,400 تومان
  ثابت
1400/05/23
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
114
سایز 14 تا 32
17,400 تومان
  50 افزایش
1400/05/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
115
سایز 14 تا 32
17,350 تومان
  150 افزایش
1400/05/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
116
سایز 14 تا 32
17,200 تومان
  50 افزایش
1400/05/19
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
117
سایز 14 تا 32
17,150 تومان
  50 کاهش
1400/05/18
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
118
سایز 14 تا 32
17,200 تومان
  ثابت
1400/05/17
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
119
سایز 14 تا 32
17,200 تومان
  100 کاهش
1400/05/16
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
120
سایز 14 تا 32
17,300 تومان
  300 کاهش
1400/05/14
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
121
سایز 14 تا 32
17,600 تومان
  30 کاهش
1400/05/13
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
122
سایز 14 تا 32
17,630 تومان
  ثابت
1400/05/12
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
123
سایز 14 تا 32
17,630 تومان
  ثابت
1400/05/11
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
124
سایز 14 تا 32
17,630 تومان
  150 افزایش
1400/05/10
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
125
سایز 14 تا 32
17,480 تومان
  200 افزایش
1400/05/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
126
سایز 14 تا 32
17,280 تومان
  ثابت
1400/05/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
127
سایز 14 تا 32
17,280 تومان
  280 افزایش
1400/05/04
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
128
سایز 14 تا 32
17,000 تومان
  100 افزایش
1400/05/03
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
129
سایز 14 تا 32
16,900 تومان
  100 کاهش
1400/05/02
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
130
سایز 14 تا 32
17,000 تومان
  100 کاهش
1400/04/31
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
131
سایز 14 تا 32
17,100 تومان
  ثابت
1400/04/29
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
132
سایز 14 تا 32
17,100 تومان
  200 کاهش
1400/04/28
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
133
سایز 14 تا 32
17,300 تومان
  50 کاهش
1400/04/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
134
سایز 14 تا 32
17,350 تومان
  130 کاهش
1400/04/26
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
135
سایز 14 تا 32
17,400 تومان
  200 کاهش
1400/04/22
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
136
سایز 14 تا 32
17,500 تومان
  ثابت
1400/04/21
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
تماس از طریق واتساپ و تلگرام