تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت محصول : ������������
1400/11/02

نوسان   ������������ در یک نگاه

قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/11/02 قیمت: 15200 تومان 

 تاریخ: 1400/10/30 قیمت: 15150 تومان 

 تاریخ: 1400/10/29 قیمت: 15150 تومان 

 تاریخ: 1400/10/28 قیمت: 15350 تومان 

 تاریخ: 1400/10/27 قیمت: 15350 تومان 

 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 15300 تومان 

 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 15300 تومان 

 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/21 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/20 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/19 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15450 تومان 

 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15350 تومان 

 تاریخ: 1400/10/14 قیمت: 15350 تومان 

 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15350 تومان 

 تاریخ: 1400/10/12 قیمت: 15800 تومان 

 تاریخ: 1400/10/07 قیمت: 15950 تومان 

 تاریخ: 1400/10/05 قیمت: 15950 تومان 

 تاریخ: 1400/10/04 قیمت: 15900 تومان 

 تاریخ: 1400/10/02 قیمت: 15850 تومان 

 تاریخ: 1400/10/01 قیمت: 15800 تومان 

 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 15900 تومان 

 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 15900 تومان 

 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 16100 تومان 

 تاریخ: 1400/09/27 قیمت: 16100 تومان 

 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 16100 تومان 

 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 16050 تومان 

 تاریخ: 1400/09/23 قیمت: 16250 تومان 

 تاریخ: 1400/09/22 قیمت: 16550 تومان 

 تاریخ: 1400/09/21 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/11/02 قیمت: 15200 تومان 

 تاریخ: 1400/10/30 قیمت: 15150 تومان 

 تاریخ: 1400/10/29 قیمت: 15150 تومان 

 تاریخ: 1400/10/28 قیمت: 15350 تومان 

 تاریخ: 1400/10/27 قیمت: 15350 تومان 

 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 15300 تومان 

 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 15300 تومان 

 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/21 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/20 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/19 قیمت: 15500 تومان 

 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15450 تومان 

 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15350 تومان 

 تاریخ: 1400/10/14 قیمت: 15350 تومان 

 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15350 تومان 

 تاریخ: 1400/10/12 قیمت: 15800 تومان 

 تاریخ: 1400/10/07 قیمت: 15950 تومان 

 تاریخ: 1400/10/05 قیمت: 15950 تومان 

 تاریخ: 1400/10/04 قیمت: 15900 تومان 

 تاریخ: 1400/10/02 قیمت: 15850 تومان 

 تاریخ: 1400/10/01 قیمت: 15800 تومان 

 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 15900 تومان 

 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 15900 تومان 

 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 16100 تومان 

 تاریخ: 1400/09/27 قیمت: 16100 تومان 

 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 16100 تومان 

 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 16050 تومان 

 تاریخ: 1400/09/23 قیمت: 16250 تومان 

 تاریخ: 1400/09/22 قیمت: 16550 تومان 

 تاریخ: 1400/09/21
بازه زمانی مورد خود را انتخاب نمایید
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
سایز 10 و 12
15,500 تومان
  300 افزایش
1400/11/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
2
سایز 10 و 12
15,200 تومان
  50 افزایش
1400/10/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
3
سایز 10 و 12
15,150 تومان
  ثابت
1400/10/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
4
سایز 10 و 12
15,150 تومان
  200 کاهش
1400/10/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
5
سایز 10 و 12
15,350 تومان
  ثابت
1400/10/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
6
سایز 10 و 12
15,350 تومان
  50 افزایش
1400/10/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
7
سایز 10 و 12
15,300 تومان
  ثابت
1400/10/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
8
سایز 10 و 12
15,300 تومان
  200 کاهش
1400/10/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
9
سایز 10 و 12
15,500 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
10
سایز 10 و 12
15,500 تومان
  ثابت
1400/10/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
11
سایز 10 و 12
15,500 تومان
  ثابت
1400/10/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
12
سایز 10 و 12
15,500 تومان
  50 افزایش
1400/10/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
13
سایز 10 و 12
15,450 تومان
  100 افزایش
1400/10/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
14
سایز 10 و 12
15,350 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
15
سایز 10 و 12
15,350 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
16
سایز 10 و 12
15,350 تومان
  50 افزایش
1400/10/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
17
سایز 10 و 12
15,800 تومان
  150 کاهش
1400/10/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
18
سایز 10 و 12
15,950 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
19
سایز 10 و 12
15,950 تومان
  50 افزایش
1400/10/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
20
سایز 10 و 12
15,900 تومان
  50 افزایش
1400/10/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
21
سایز 10 و 12
15,850 تومان
  50 افزایش
1400/10/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
22
سایز 10 و 12
15,800 تومان
  100 کاهش
1400/09/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
23
سایز 10 و 12
15,900 تومان
  ثابت
1400/09/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
24
سایز 10 و 12
15,900 تومان
  200 کاهش
1400/09/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
25
سایز 10 و 12
16,100 تومان
  ثابت
1400/09/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
26
سایز 10 و 12
16,100 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
27
سایز 10 و 12
16,100 تومان
  50 افزایش
1400/09/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
28
سایز 10 و 12
16,050 تومان
  200 کاهش
1400/09/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
29
سایز 10 و 12
16,250 تومان
  300 کاهش
1400/09/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
30
سایز 10 و 12
16,550 تومان
  ثابت
1400/09/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
31
سایز 10 و 12
16,550 تومان
  ثابت
1400/09/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
32
سایز 10 و 12
16,550 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
33
سایز 10 و 12
16,550 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
34
سایز 10 و 12
16,550 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
35
سایز 10 و 12
16,550 تومان
  150 افزایش
1400/09/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
36
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  250 افزایش
1400/09/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
37
سایز 10 و 12
16,150 تومان
  200 کاهش
1400/09/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
38
سایز 10 و 12
16,350 تومان
  200 کاهش
1400/09/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
39
سایز 10 و 12
16,550 تومان
  300 کاهش
1400/09/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
40
سایز 10 و 12
16,850 تومان
  ثابت
1400/09/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
41
سایز 10 و 12
16,850 تومان
  ثابت
1400/09/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
42
سایز 10 و 12
16,850 تومان
  100 افزایش
1400/09/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
43
سایز 10 و 12
16,750 تومان
  50 افزایش
1400/09/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
44
سایز 10 و 12
16,700 تومان
  100 افزایش
1400/09/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
45
سایز 10 و 12
16,600 تومان
  300 کاهش
1400/09/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
46
سایز 10 و 12
16,900 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
47
سایز 10 و 12
16,900 تومان
  200 کاهش
1400/08/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
48
سایز 10 و 12
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
49
سایز 10 و 12
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
50
سایز 10 و 12
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
51
سایز 10 و 12
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
52
سایز 10 و 12
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
53
سایز 10 و 12
17,100 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
54
سایز 10 و 12
17,100 تومان
  100 افزایش
1400/08/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
55
سایز 10 و 12
17,000 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
56
سایز 10 و 12
17,000 تومان
  ثابت
1400/08/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
57
سایز 10 و 12
17,000 تومان
  150 افزایش
1400/08/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
58
سایز 10 و 12
16,950 تومان
  100 افزایش
1400/08/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
59
سایز 10 و 12
16,850 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
60
سایز 10 و 12
16,850 تومان
  ثابت
1400/08/15
فولاد ظفر
فولاد ظفر
61
سایز 10 و 12
16,850 تومان
  ثابت
1400/08/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
62
سایز 10 و 12
16,850 تومان
  200 کاهش
1400/08/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
63
سایز 10 و 12
17,050 تومان
  200 کاهش
1400/08/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
64
سایز 10 و 12
17,250 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
65
سایز 10 و 12
17,250 تومان
  انتخاب وضعیت
1400/08/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
66
سایز 10 و 12
17,250 تومان
  ثابت
1400/08/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
67
سایز 10 و 12
17,250 تومان
  50 افزایش
1400/08/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
68
سایز 10 و 12
17,200 تومان
  50 افزایش
1400/08/05
فولاد ظفر
فولاد ظفر
69
سایز 10 و 12
17,150 تومان
  100 افزایش
1400/08/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
70
سایز 10 و 12
17,050 تومان
  200 افزایش
1400/08/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
71
سایز 10 و 12
16,850 تومان
  50 افزایش
1400/08/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
72
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  200 افزایش
1400/07/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
73
سایز 10 و 12
16,600 تومان
  100 افزایش
1400/07/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
74
سایز 10 و 12
16,500 تومان
  200 افزایش
1400/07/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
75
سایز 10 و 12
16,300 تومان
  100 افزایش
1400/07/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
76
سایز 10 و 12
16,200 تومان
  200 افزایش
1400/07/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
77
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  150 افزایش
1400/07/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
78
سایز 10 و 12
15,850 تومان
  ثابت
1400/07/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
79
سایز 10 و 12
15,850 تومان
  ثابت
1400/07/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
80
سایز 10 و 12
15,850 تومان
  100 افزایش
1400/07/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
81
سایز 10 و 12
15,750 تومان
  ثابت
1400/07/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
82
سایز 10 و 12
15,750 تومان
  50 کاهش
1400/07/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
83
سایز 10 و 12
15,800 تومان
  100 کاهش
1400/07/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
84
سایز 10 و 12
15,900 تومان
  ثابت
1400/07/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
85
سایز 10 و 12
15,900 تومان
  100 افزایش
1400/07/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
86
سایز 10 و 12
15,800 تومان
  200 افزایش
1400/07/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
87
سایز 10 و 12
15,600 تومان
  200 افزایش
1400/07/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
88
سایز 10 و 12
15,400 تومان
  100 افزایش
1400/07/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
89
سایز 10 و 12
15,300 تومان
  150 افزایش
1400/07/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
90
سایز 10 و 12
15,250 تومان
  200 کاهش
1400/07/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
91
سایز 10 و 12
15,450 تومان
  200 کاهش
1400/07/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
92
سایز 10 و 12
15,450 تومان
  ثابت
1400/07/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
93
سایز 10 و 12
15,450 تومان
  100 کاهش
1400/07/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
94
سایز 10 و 12
15,550 تومان
  ثابت
1400/06/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
95
سایز 10 و 12
15,600 تومان
  200 افزایش
1400/06/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
96
سایز 10 و 12
15,550 تومان
  50 افزایش
1400/06/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
97
سایز 10 و 12
15,350 تومان
  ثابت
1400/06/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
98
سایز 10 و 12
15,350 تومان
  500 کاهش
1400/06/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
99
سایز 10 و 12
15,850 تومان
  ثابت
1400/06/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
100
سایز 10 و 12
16,850 تومان
  1000 کاهش
1400/06/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
101
سایز 10 و 12
16,850 تومان
  ثابت
1400/06/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
102
سایز 10 و 12
16,750 تومان
  ثابت
1400/06/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
103
سایز 10 و 12
16,850 تومان
  ثابت
1400/06/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
104
سایز 10 و 12
16,850 تومان
  ثابت
1400/06/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
105
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  600 کاهش
1400/06/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
106
سایز 10 و 12
17,400 تومان
  ثابت
1400/06/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
107
سایز 10 و 12
17,400 تومان
  300 کاهش
1400/06/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
108
سایز 10 و 12
17,700 تومان
  ثابت
1400/06/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
109
سایز 10 و 12
17,700 تومان
  ثابت
1400/06/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
110
سایز 10 و 12
17,700 تومان
  ثابت
1400/06/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
111
سایز 10 و 12
17,700 تومان
  400 کاهش
1400/06/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
112
سایز 10 و 12
18,100 تومان
  ثابت
1400/06/08
فولاد ظفر
فولاد ظفر
113
سایز 10 و 12
18,100 تومان
  ثابت
1400/06/07
فولاد ظفر
فولاد ظفر
114
سایز 10 و 12
18,100 تومان
  ثابت
1400/06/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
115
سایز 10 و 12
18,100 تومان
  ثابت
1400/06/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
116
سایز 10 و 12
18,100 تومان
  50 افزایش
1400/06/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
117
سایز 10 و 12
18,050 تومان
  ثابت
1400/06/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
118
سایز 10 و 12
18,050 تومان
  200 افزایش
1400/06/01
فولاد ظفر
فولاد ظفر
119
سایز 10 و 12
17,900 تومان
  50 افزایش
1400/05/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
120
سایز 10 و 12
17,850 تومان
  100 افزایش
1400/05/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
121
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/30
فولاد ظفر
فولاد ظفر
122
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
123
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/25
فولاد ظفر
فولاد ظفر
124
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/24
فولاد ظفر
فولاد ظفر
125
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/23
فولاد ظفر
فولاد ظفر
126
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
127
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
128
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
129
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/18
فولاد ظفر
فولاد ظفر
130
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/17
فولاد ظفر
فولاد ظفر
131
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/16
فولاد ظفر
فولاد ظفر
132
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
133
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/14
فولاد ظفر
فولاد ظفر
134
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/13
فولاد ظفر
فولاد ظفر
135
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/12
فولاد ظفر
فولاد ظفر
136
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  50 افزایش
1400/05/11
فولاد ظفر
فولاد ظفر
137
سایز 10 و 12
17,700 تومان
  100 افزایش
1400/05/10
فولاد ظفر
فولاد ظفر
138
سایز 10 و 12
17,600 تومان
  50 افزایش
1400/05/09
فولاد ظفر
فولاد ظفر
139
سایز 10 و 12
17,550 تومان
  50 افزایش
1400/05/06
فولاد ظفر
فولاد ظفر
140
سایز 10 و 12
17,400 تومان
  150 افزایش
1400/05/04
فولاد ظفر
فولاد ظفر
141
سایز 10 و 12
17,250 تومان
  150 افزایش
1400/05/03
فولاد ظفر
فولاد ظفر
142
سایز 10 و 12
17,100 تومان
  ثابت
1400/05/02
فولاد ظفر
فولاد ظفر
143
سایز 10 و 12
17,100 تومان
  ثابت
1400/04/31
فولاد ظفر
فولاد ظفر
144
سایز 10 و 12
17,100 تومان
  ثابت
1400/04/29
فولاد ظفر
فولاد ظفر
145
سایز 10 و 12
17,100 تومان
  100 افزایش
1400/04/28
فولاد ظفر
فولاد ظفر
146
سایز 10 و 12
17,000 تومان
  ثابت
1400/04/27
فولاد ظفر
فولاد ظفر
147
سایز 10 و 12
17,000 تومان
  ثابت
1400/04/26
فولاد ظفر
فولاد ظفر
148
سایز 10 و 12
17,000 تومان
  ثابت
1400/04/22
فولاد ظفر
فولاد ظفر
149
سایز 10 و 12
17,000 تومان
  100 افزایش
1400/04/21
فولاد ظفر
فولاد ظفر
150
سایز 10 و 12
16,900 تومان
  300 افزایش
1400/04/20
فولاد ظفر
فولاد ظفر
151
میلگرد سایز 10 و 12
16,600 تومان
  ثابت
1400/04/19
فولاد ظفر
فولاد ظفر
تماس از طریق واتساپ و تلگرام