تلفن تماس:  04135595050
آرشیو قیمت محصول : ������������
1400/11/03

نوسان   ������������ در یک نگاه

قیمت: 15400 تومان 

 تاریخ: 1400/11/02 قیمت: 15200 تومان 

 تاریخ: 1400/10/30 قیمت: 15200 تومان 

 تاریخ: 1400/10/29 قیمت: 15300 تومان 

 تاریخ: 1400/10/28 قیمت: 15300 تومان 

 تاریخ: 1400/10/27 قیمت: 15300 تومان 

 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 15300 تومان 

 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 15300 تومان 

 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15350 تومان 

 تاریخ: 1400/10/21 قیمت: 15350 تومان 

 تاریخ: 1400/10/20 قیمت: 15350 تومان 

 تاریخ: 1400/10/19 قیمت: 15650 تومان 

 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15650 تومان 

 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15650 تومان 

 تاریخ: 1400/10/14 قیمت: 15650 تومان 

 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15650 تومان 

 تاریخ: 1400/10/12 قیمت: 15900 تومان 

 تاریخ: 1400/10/07 قیمت: 16000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/05 قیمت: 16000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/04 قیمت: 16000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/02 قیمت: 16000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/01 قیمت: 16000 تومان 

 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 16000 تومان 

 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 16100 تومان 

 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 16100 تومان 

 تاریخ: 1400/09/27 قیمت: 16100 تومان 

 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 16100 تومان 

 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 16100 تومان 

 تاریخ: 1400/09/23 قیمت: 16400 تومان 

 تاریخ: 1400/09/22 قیمت: 16400 تومان 

 تاریخ: 1400/09/21 قیمت: 15400 تومان 

 تاریخ: 1400/11/02 قیمت: 15200 تومان 

 تاریخ: 1400/10/30 قیمت: 15200 تومان 

 تاریخ: 1400/10/29 قیمت: 15300 تومان 

 تاریخ: 1400/10/28 قیمت: 15300 تومان 

 تاریخ: 1400/10/27 قیمت: 15300 تومان 

 تاریخ: 1400/10/26 قیمت: 15300 تومان 

 تاریخ: 1400/10/25 قیمت: 15300 تومان 

 تاریخ: 1400/10/22 قیمت: 15350 تومان 

 تاریخ: 1400/10/21 قیمت: 15350 تومان 

 تاریخ: 1400/10/20 قیمت: 15350 تومان 

 تاریخ: 1400/10/19 قیمت: 15650 تومان 

 تاریخ: 1400/10/18 قیمت: 15650 تومان 

 تاریخ: 1400/10/15 قیمت: 15650 تومان 

 تاریخ: 1400/10/14 قیمت: 15650 تومان 

 تاریخ: 1400/10/13 قیمت: 15650 تومان 

 تاریخ: 1400/10/12 قیمت: 15900 تومان 

 تاریخ: 1400/10/07 قیمت: 16000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/05 قیمت: 16000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/04 قیمت: 16000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/02 قیمت: 16000 تومان 

 تاریخ: 1400/10/01 قیمت: 16000 تومان 

 تاریخ: 1400/09/30 قیمت: 16000 تومان 

 تاریخ: 1400/09/29 قیمت: 16100 تومان 

 تاریخ: 1400/09/28 قیمت: 16100 تومان 

 تاریخ: 1400/09/27 قیمت: 16100 تومان 

 تاریخ: 1400/09/25 قیمت: 16100 تومان 

 تاریخ: 1400/09/24 قیمت: 16100 تومان 

 تاریخ: 1400/09/23 قیمت: 16400 تومان 

 تاریخ: 1400/09/22 قیمت: 16400 تومان 

 تاریخ: 1400/09/21
بازه زمانی مورد خود را انتخاب نمایید
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
1
سایز 10 و 12
15,400 تومان
  200 افزایش
1400/11/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
2
سایز 10 و 12
15,200 تومان
  ثابت
1400/10/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
3
سایز 10 و 12
15,200 تومان
  100 کاهش
1400/10/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
4
سایز 10 و 12
15,300 تومان
  ثابت
1400/10/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
5
سایز 10 و 12
15,300 تومان
  ثابت
1400/10/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
6
سایز 10 و 12
15,300 تومان
  ثابت
1400/10/26
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
7
سایز 10 و 12
15,300 تومان
  ثابت
1400/10/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
8
سایز 10 و 12
15,300 تومان
  50 کاهش
1400/10/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
9
سایز 10 و 12
15,350 تومان
  ثابت
1400/10/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
10
سایز 10 و 12
15,350 تومان
  ثابت
1400/10/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
11
سایز 10 و 12
15,350 تومان
  300 کاهش
1400/10/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
12
سایز 10 و 12
15,650 تومان
  ثابت
1400/10/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
13
سایز 10 و 12
15,650 تومان
  ثابت
1400/10/15
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
14
سایز 10 و 12
15,650 تومان
  ثابت
1400/10/14
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
15
سایز 10 و 12
15,650 تومان
  ثابت
1400/10/13
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
16
سایز 10 و 12
15,650 تومان
  ثابت
1400/10/12
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
17
سایز 10 و 12
15,900 تومان
  100 کاهش
1400/10/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
18
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  ثابت
1400/10/05
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
19
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  ثابت
1400/10/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
20
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  ثابت
1400/10/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
21
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  ثابت
1400/10/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
22
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  ثابت
1400/09/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
23
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  100 کاهش
1400/09/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
24
سایز 10 و 12
16,100 تومان
  ثابت
1400/09/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
25
سایز 10 و 12
16,100 تومان
  ثابت
1400/09/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
26
سایز 10 و 12
16,100 تومان
  ثابت
1400/09/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
27
سایز 10 و 12
16,100 تومان
  ثابت
1400/09/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
28
سایز 10 و 12
16,100 تومان
  300 کاهش
1400/09/23
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
29
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
30
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
31
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
32
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
33
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
34
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/15
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
35
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  100 افزایش
1400/09/14
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
36
سایز 10 و 12
16,300 تومان
  100 افزایش
1400/09/13
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
37
سایز 10 و 12
16,200 تومان
  200 کاهش
1400/09/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
38
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  ثابت
1400/09/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
39
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  100 کاهش
1400/09/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
40
سایز 10 و 12
16,500 تومان
  300 کاهش
1400/09/08
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
41
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
42
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
43
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
44
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
45
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
46
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/09/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
47
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/08/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
48
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/08/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
49
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/08/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
50
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/08/26
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
51
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/08/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
52
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/08/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
53
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/08/23
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
54
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/08/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
55
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/08/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
56
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  ثابت
1400/08/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
57
سایز 10 و 12
16,800 تومان
  100 افزایش
1400/08/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
58
سایز 10 و 12
16,700 تومان
  ثابت
1400/08/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
59
سایز 10 و 12
16,700 تومان
  250 کاهش
1400/08/15
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
60
سایز 10 و 12
16,950 تومان
  ثابت
1400/08/13
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
61
سایز 10 و 12
16,950 تومان
  250 کاهش
1400/08/12
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
62
سایز 10 و 12
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
63
سایز 10 و 12
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
64
سایز 10 و 12
17,200 تومان
  انتخاب وضعیت
1400/08/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
65
سایز 10 و 12
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/08
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
66
سایز 10 و 12
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
67
سایز 10 و 12
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/05
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
68
سایز 10 و 12
17,200 تومان
  ثابت
1400/08/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
69
سایز 10 و 12
17,200 تومان
  700 افزایش
1400/08/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
70
سایز 10 و 12
16,500 تومان
  ثابت
1400/08/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
71
سایز 10 و 12
16,500 تومان
  100 افزایش
1400/07/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
72
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  ثابت
1400/07/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
73
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  ثابت
1400/07/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
74
سایز 10 و 12
16,400 تومان
  300 افزایش
1400/07/26
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
75
سایز 10 و 12
16,100 تومان
  50 افزایش
1400/07/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
76
سایز 10 و 12
16,050 تومان
  300 افزایش
1400/07/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
77
سایز 10 و 12
15,750 تومان
  ثابت
1400/07/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
78
سایز 10 و 12
15,750 تومان
  250 کاهش
1400/07/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
79
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  ثابت
1400/07/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
80
سایز 10 و 12
16,000 تومان
  200 کاهش
1400/07/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
81
سایز 10 و 12
16,200 تومان
  ثابت
1400/07/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
82
سایز 10 و 12
16,200 تومان
  ثابت
1400/07/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
83
سایز 10 و 12
16,200 تومان
  100 افزایش
1400/07/12
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
84
سایز 10 و 12
16,100 تومان
  ثابت
1400/07/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
85
سایز 10 و 12
16,100 تومان
  350 افزایش
1400/07/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
86
سایز 10 و 12
15,750 تومان
  350 افزایش
1400/07/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
87
سایز 10 و 12
15,400 تومان
  100 افزایش
1400/07/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
88
سایز 10 و 12
15,400 تومان
  200 افزایش
1400/07/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
89
سایز 10 و 12
15,300 تومان
  100 افزایش
1400/07/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
90
سایز 10 و 12
15,300 تومان
  100 افزایش
1400/07/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
91
سایز 10 و 12
15,200 تومان
  400 کاهش
1400/07/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
92
سایز 10 و 12
15,600 تومان
  ثابت
1400/07/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
93
سایز 10 و 12
15,600 تومان
  ثابت
1400/06/31
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
94
سایز 10 و 12
15,250 تومان
  50 افزایش
1400/06/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
95
سایز 10 و 12
15,200 تومان
  300 کاهش
1400/06/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
96
سایز 10 و 12
15,500 تومان
  200 کاهش
1400/06/25
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
97
سایز 10 و 12
16,250 تومان
  ثابت
1400/06/22
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
98
سایز 10 و 12
16,750 تومان
  ثابت
1400/06/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
99
سایز 10 و 12
16,750 تومان
  600 کاهش
1400/06/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
100
سایز 10 و 12
17,350 تومان
  ثابت
1400/06/15
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
101
سایز 10 و 12
17,350 تومان
  ثابت
1400/06/14
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
102
سایز 10 و 12
17,800 تومان
  ثابت
1400/06/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
103
سایز 10 و 12
17,800 تومان
  ثابت
1400/06/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
104
سایز 10 و 12
17,800 تومان
  200 کاهش
1400/06/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
105
سایز 10 و 12
18,000 تومان
  100 کاهش
1400/06/08
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
106
سایز 10 و 12
18,100 تومان
  100 کاهش
1400/06/07
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
107
سایز 10 و 12
18,200 تومان
  ثابت
1400/06/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
108
سایز 10 و 12
18,200 تومان
  ثابت
1400/06/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
109
سایز 10 و 12
18,200 تومان
  ثابت
1400/06/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
110
سایز 10 و 12
18,200 تومان
  ثابت
1400/06/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
111
سایز 10 و 12
18,200 تومان
  50 افزایش
1400/06/01
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
112
سایز 10 و 12
18,150 تومان
  200 افزایش
1400/05/31
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
113
سایز 10 و 12
18,050 تومان
  100 افزایش
1400/05/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
114
سایز 10 و 12
17,950 تومان
  ثابت
1400/05/30
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
115
سایز 10 و 12
17,950 تومان
  200 افزایش
1400/05/24
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
116
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/23
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
117
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  ثابت
1400/05/21
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
118
سایز 10 و 12
17,750 تومان
  50 افزایش
1400/05/20
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
119
سایز 10 و 12
17,700 تومان
  100 افزایش
1400/05/19
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
120
سایز 10 و 12
17,600 تومان
  افزایش
1400/05/18
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
121
سایز 10 و 12
17,500 تومان
  ثابت
1400/05/17
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
122
سایز 10 و 12
17,500 تومان
  300 کاهش
1400/05/16
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
123
سایز 10 و 12
17,800 تومان
  200 کاهش
1400/05/14
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
124
سایز 10 و 12
18,000 تومان
  ثابت
1400/05/13
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
125
سایز 10 و 12
18,000 تومان
  ثابت
1400/05/12
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
126
سایز 10 و 12
18,000 تومان
  ثابت
1400/05/11
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
127
سایز 10 و 12
18,000 تومان
  200 افزایش
1400/05/10
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
128
سایز 10 و 12
17,800 تومان
  100 افزایش
1400/05/09
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
129
سایز 10 و 12
17,700 تومان
  ثابت
1400/05/06
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
130
سایز 10 و 12
17,700 تومان
  200 افزایش
1400/05/04
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
131
سایز 10 و 12
17,500 تومان
  200 افزایش
1400/05/03
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
132
سایز 10 و 12
17,300 تومان
  ثابت
1400/05/02
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
133
سایز 10 و 12
17,300 تومان
  ثابت
1400/04/31
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
134
سایز 10 و 12
17,300 تومان
  500 کاهش
1400/04/29
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
135
سایز 10 و 12
17,800 تومان
  ثابت
1400/04/28
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
136
سایز 10 و 12
17,800 تومان
  ثابت
1400/04/27
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
137
سایز 10 و 12
17,800 تومان
  ثابت
1400/04/26
فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب
تماس از طریق واتساپ و تلگرام